FANDOM


Champion Polski (Ch. PL)Edytuj

Zasady przyznawania tytułuEdytuj

Z regulaminu wystaw: "Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC - certyfikat au championat). Certyfikat może otrzymać pies i suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu „Championa Polski", pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie „CWC" wraz z oddzielną parafą.

Dyplomy „Championa Polski" i „Młodzieżowego Championa Polski" wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór zał. nr 2) biorąc za podstawę sprawozdania z oddziałów."

Psy z tytułami Champion PolskiEdytuj

Kolejność alfabetyczna, w nawiasie numer certyfikatu)

LandseeryEdytuj

NowofundlandyEdytuj